Regulamin RODO

W związku z Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ”BOMAR” Marek Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna (dalej także jako „Spółka”) jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), obowiązuje w Polsce już od 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym pragniemy udzielić Państwu informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Informujemy, że pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę dostępna jest na stronie internetowej www.bomar.grajewo.com.pl oraz w centrali Spółki i jej oddziałach.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo „BOMAR” Marek Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Grajewie.

Kontakt z Administratorem Danych mogą Państwo nawiązać telefonicznie (pod numerem telefonu 862 272 46 45), listownie (ul. Elewatorska 9, 19 – 203 Grajewo) lub w drodze korespondencji e – mail (bomar-ania@grajewo.com)

Powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem możliwy mogą Państwo nawiązać w drodze korespondencji e – mail (iod@bomar.grajewo.com).

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w jeden z niżej wymienionej sposobów:

 • bezpośrednio od Państwa – w związku z zawarciem lub realizacją umowy (ewentualnie w związku z podjęciem na Państwa żądanie działań w celu zawarcia umowy) lub podczas udzielenia tzw. zgody marketingowej,
 • od osób trzecich – to jest Państwa pracodawców, zleceniodawców itp. którzy przekazali nam te dane w celu realizacji zawartych z nimi umów,
 • poprzez wgląd do prowadzonych przez stosowne organy państwowe rejestrów.

 „BOMAR” Marek Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług),
 • prowadzenia działań marketingowych,
 • dochodzenia roszczeń,
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • spełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce.

 Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być wyłącznie, zgodnie z art. 6 RODO:

 • wykonanie umowy lub podejmowanie na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy,
 • rekrutacja pracowników,
 • udzielona przez Państwa zgoda marketingowa,
 • obowiązki prawne ciążące na Spółce,
 • realizacja uzasadnionych interesów Spółki (takich jak dochodzenie roszczeń, prowadzenie działań marketingowych czy też prowadzenie rejestru dotychczasowych klientów, który umożliwi Państwu uzyskanie korzystniejszej oferty przy kolejnych transakcjach)

 Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora Danych do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres przez jaki są świadczone usługi,
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

 Informujemy, że Państwa dane osobowe będą w razie takiej potrzeby przekazywane do następujących kategorii podmiotów:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę działaniami realizowanymi w imieniu spółek (dane nie będą wykorzystywane w innym celu),
 • przewoźnikom, spedytorom i kurierom, którym zlecamy usługi transportowe,
 • operatorom systemów płatności,
 • kancelariom prawnym obsługującym Spółkę,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • innym podmiotom, jeżeli konieczność taka wiąże się z działalnością Spółki.

W każdym przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące z serwisem, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nierozerwalnie łączy się ze świadczeniem usług na Państwa rzecz. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

Spółka nie stosuje profilowania w procesie przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.